RAZVOJNI PROGRAMI

Razvojni program su za vas ukoliko želite da radite na unapređenju performansi zaposlenih, ali i ukoliko želite da privučete, zadržite i razvijate najbolje zaposlene u svojoj organizaciji.

Naša preporuka koraka:

1. procena zaposlenih i kreiranje plana razvoja

2. kreiranje i sprovođenje razvojnih programa 

3. evaluacija i follow up.


Vaše zaposlene razvijamo kroz:

– Balance treninge

– Balance coaching programe

– Balance mentoring

 

Programi se prilagođavaju realnim potrebama organizacije i mogu biti kombinacija individualnog i grupnog rada, kao i kombinacija treninga, coachinga i mentoringa, online i uživo.


Odlikuje ih jednostavnost, inovativnost, praktičnost i otvorenost. 

 

Bazirani su na interaktivnoj metodologiji, koja je fleksibilna i prilagodljiva svakom polazniku, kao i grupi u celini.

4 koraka do razvojnih planova:

 1. Procena kadrovskih potencijala (online testiranje)

OPCIJA 1. –  PCM (Proccess Communication Model)

Trajanje popunjavanja upitnika: oko 30 min

 

Ključni benefiti:

 • detaljna analiza dubinske strukture ličnosti koja omogućava da bolje razumete šta vas pokreće, koje su vaše dominantne potrebe, šta je ono što vas uvodi u stanje stresa i kako da to predupredite, zbog čega sa određenim ljudima lako upadnete u konflikt dok su vam drugi laki za saradnju
 • jasne smernice šta je potrebno da uradite kako biste unapredili komunikaciju sa drugima i kako da prepoznate kada sami sebe sabotirate.

OPCIJA 2. –NBI™ je rezultat 30-godišnjeg istraživanja o funkcijama leve i desne moždane hemisfere od strane dr Kobus Neethling.

Trajanje popunjavanja upitnika: oko 20 min

 

Ključni benefiti:

 • informacije o vašim preferencijama u razmišljanju, tj. načinu razmišljanja
 • moći ćete da bolje razumete i predstavite sebe, bolje upravljate svojom karijerom, bolje upravljate svojim timom. bolje razumete druge, kao i da drugi bolje razumeju vas, unapredite komunikaciju i interakciju sa svima u vašem okruženju, napravite bolji izbor daljeg usavršavanja.

OPCIJA 3. – One Assessment

Trajanje popunjavanja upitnika: oko 60 – 90 min

 

Ključni benefiti:

 • sveobuhvatno razumevanje razvijenosti kompetencija, karakternih crta, motivacionih faktora, timskih uloga, sposobnosti pojedinaca, liderskog stila
 • mogućnost izrade izveštaja o timskoj dinamici (motivacioni faktori tima, vrednosti koje tim živi, način na koji tim upravlja konfliktima, načini na koje tim upravlja stresom, načini na koje članovi tima funckionišu u međusobnoj saradnji, načini na koje tim pristupa novim zadacima, timske uloge članova tima, potencijalne disfunkcionalnosti tima…)

OPCIJA 4. – 360 stepeni testiranje kompetencija

Trajanje popunjavanja upitnika: oko 15min/osoba

Ključni benefiti:

 • objektivnija slika razvijenosti kompetencija, odnosno omogućavamo ceo krug (360 stepeni) procene jer upitnik za istu osobu popunjava više nezavisnih procenjivača kao i osoba sama za sebe.
 1. Feedback razgovor

Sumiranjem prikupljenih podataka sertifikovani konsultanti obavljaju feedback razgovor sa svakim pojedinačno i definišu planove daljeg razvoja.

Trajanje: 30 do 60 min/osoba

 

 1. Individualni planovi razvoja

Za svakog pojedinca kreiramo jedinstven, individualni plan daljeg razvoja.

 

Takođe, ova procena omogućava i izdvajanje talenata u kompaniji, odnosno izdvajanje potencijala za liderske pozicije, kao i predloge pomeranja zaposlenih na druge pozicije.

 

 1. Prezentacija izveštaja menadžmentu

 • Prezentacija sumiranih izveštaja menadžmentu
 • Predlog razvojnog programa kompanije i pojedinaca

Kako se osećate kao lider?

Pretpostavljamo da su povremeni izazovi kako transformisati organizaciju ili kako pronaći nove, inovativne načine razvoja i upravljanja ljudima ili kako kreirati okruženje u kome su zaposleni motivisani i inspirisani da rade efikasno i efektivno… 

 

Trening moduli

 • Kreiranje vizije
 • Upravljanje promenama
 • Komunikacija koja inspiriše i motiviše
 • Situaciono liderstvo
 • Efektivan feedback i feedforward
 • Tehnike uspešne komunikacije
 • Lider kao coach
 • Emocionalna inteligencija u poslu
 • Fleksibilnost i proaktivnost
 • Inovativno i kreativno razmišljanje
 • Inspiracija i motivacija

 

Coaching za lidere

Može biti fokusiran na:

 • definisanje ličnih i profesionalnih ciljeva
 • osnaživanje u ulozi lidera
 • upravljanje promenama
 • pronalaženje svrhe
 • fleksibilnost i proaktivnost
 • podršku u postavljanju strategije i plana 
 • podršku u prevazilaženju prepreka ka ostvarenju cilja
 • kvalitetnije donošenje odluka
 • povećanje (samo) motivacije
 • unapređenje komunikacionih i drugih veština
 • efektivnost i efikasnost u radnom okruženju
 • balans privatnog i poslovnog života

Karakteristike:

 • Motivacija ka razvoju – aktivnim učestvovanjem u definisanju ciljeva coaching procesa pojedinci su odlučniji da preuzimu odgovornost i angažuju se na razvoju ličnih kapaciteta
 • Transfer – kroz individualni rad lideri su iskustveno prepoznali benefite coaching-a i usvojili coaching alate koje mogu uspešno primenjivati sa svojim saradnicima
 • Individualan prilagođen pristup – coaching sesije su individualizovane i prilagođene razvojnim potrebama i kapacitetima svakog pojedinca.
 

Ciljevi su postavljeni i imate zadatak da ih ostvarite.

 

Da li je to jednostavno? Složićete se, nije ni malo.

 

Upravljati sobom, drugima i organizacijom zahteva puno različitih veština i punooooo strpljenja i fleksibilnosti.

 

Trening moduli

Upravljanje drugima

 • Stilovi vođenja
 • Povratna informacija kao alat za razvoj
 • Mentorstvo i razvoj zaposlenih
 • Uspešna komunikacija
 • NLP komunikacija
 • Kreiranje mosta poverenja sa članovima tima
 • Motivacioni pristupi zaposlenima
 • Timovi vrhunskih performansi
 • Upravljanje konfliktima
 • Delegiranje

Upravljanje ogranizacijom

 • Postavljanje ciljeva
 • Upravljanje promenama
 • Vođenje sastanaka
 • Problem-solving
 • Inovativno donošenje odluka
 • Prezentacione veštine

Upravljanje sobom

 • Upravljanje stresom
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje prioritetima
 • Asertivna komunikacija

 

Coaching za menadžere

Uspeh nije samo ostvarivanje ciljeva, već i dobar osećaj koji imamo dok smo na tom putu.

 

Coaching omogućava:

 • Slobodu – sami birate coach-a sa kojim ćete raditi, kao i teme na kojima ćete raditi
 • Vreme i prostor za sebe – analizirate izazove i opcije sa ciljem donošenja najboljih odluka
 • Rešenja – razvijate posvećenost i istrajnost ka ostvarenju ciljeva
 • Fokus – fokusirate se na konkretneciljeve i akcione korake
 • Podršku – coach vam je potpuno posvećen i partner na putu rasta i promene
 • Poverenje – svi razgovori ostaju između vas i coach-a

Ljudi kupuju od ljudi!

 

 

Istraživanja ukazuju da kada uspostavite most poverenja sa potencijalnim klijentom proces zaključivanja prodaje ide daleko brže. 

 

Na prodajnim modulima se bavimo temama:

 • Prodaja potencijala
 • Psihologija u prodaji
 • Prodajni proces i prodajni levak
 • Odnos sa klijentima
 • Prodajni sastanak
 • Prepoznavanje potreba klijenata
 • Prezentacija u prodaji
 • Pregovaranje
 • Neutralizacija prigovora
 • Zaključivanje prodaje
 • Cross/Up Selling
 • Komunikacija u prodaji (usmena, pisana, telefonska)
 • Upravljanje konfliktima u prodaji
 • Prodajne simulacije

U praksi se često susrećemo sa zaposlenima unutar organizacija koji imaju veliko znanje i važno je da to znanje prenesu drugima. Imati internog trenera je moćan način da se osigura brže prenošenje znanja i veština potrebnih za efikasan rad.

 

Najčešća pitanja su kako upravljati grupom, prezentovati temu na najbolji mogući način, postati siguran u sebe i prilagoditi komunikaciju različitim učesnicima.

Tu smo da napravimo trening za trenere koji može obuhvatati teme koje su vašim trenerima relevantne i potrebne:

 • Osnovni trening za trenere
 • Napredni trening za trenere
 • Prezentacione veštine za trenere
 • Napredni Power Point za trenere

Individualni mentoring i coaching program za trenere

Ljudski resursi imaju puno uloga i funkcija. Sa pravom se smatra da su izvor snage mnogih organizacije i od presudnog značaja za njihov uspeh.

 

Kroz module imaćete priliku steći potrebne veštine u upravljanju talentima, regrutovanju, kompenzacijama i beneficijama, zapošljavanju, odnosima sa zaposlenima, HR strategiji i još mnogo toga.

 • Kultura, misija i vrednosti organizacije
 • Formiranje i upravljanje sektorom ljudskih resursa
 • Regrutovanje potencijalnih kandidata
 • Selekcija kandidata
 • Napredne metode selekcije
 • Obuka i razvoj zaposlenih
 • Ocena performansi
 • Razgovori sa zaposlenima
 • Motivacija zaposlenih
 • Upravljanje internim komunikacijama
 • Employer Branding

1. Razvojna procena pojedinaca

Opcija 1. individualna procena

On-line testiranje osobe sa ciljem procene razvijenosti kompetencija i preferencija korišćenjem:

Opcija a: One Assessment

Opcija b: PCM

Opcija c: NBI

Opcija 2. – 360 stepeni testiranje kompetencija

On-line upitnik za istu osobu popunjava više nezavisnih procenjivača (neposredni rukovodilac, podređeni, kolega, spoljni procenjivači…) kao i osoba sama za sebe. Na ovaj način se dobija objektivnija slika, odnosno omogućavamo ceo krug (360 stepeni) procene.

 

2. Usaglašavanje coaching ciljeva

Uvodna sesija – upoznavanje, analiza informacija dobijenih kroz procenu, mišljenje neposrednog rukovodioca ili naručioca coaching programa sa ciljem usaglašavanja ciljeva coaching programa. Važno je da se sve strane u coaching odnosu usaglase u vezi sa ciljevima i očekivanim rezultatima programa kao i sa principima coaching rada.

 

3. Coaching sesije

 • Razgovor 1 na 1 sa koučem, uživo ili on-line
 • Trajanje sesije je od 45 do 60 minuta – u zavisnosti od teme, jednom nedeljno
 • Između sesija – realizacija dogovorenih koraka uz konsultaciju sa coach-em, e-mailom ili kraćim telefonskim razgovorom po potrebi 

  Česte teme coaching programa:

 • Definisanje ličnih i profesionalnih ciljeva
 • Podrška u postavljanju strategije i plana
 • Rad na prioritetima
 • Inspiracija i motivacija
 • Osnaživanje u liderskoj ulozi
 • Podršku u prevazilaženju prepreka ka ostvarenju cilja
 • Kvalitetnije donošenje odluka
 • Povećanje (samo)motivacije
 • Unapređenje komunikacionih i drugih veština
 • Razvoj menadžerskih veština
 • Razvoj liderskih kompetencija
 • Efektivnost i efikasnost u radnom okruženju
 • Balans privatnog i poslovnog života

TEAM COACHING

 • Rad na viziji i vrednostima kompanije
 • Rad na kreiranju timskih ciljeva, njihovom ostvarenju i postavljanju novih ciljeva
 • Rad na ličnom i profesionalnom razvoju članova tima
 • Prevazilaženje konflikata unutar tima i izgradnja timskog duha
 • Mogućnost promene stava i perspektive
 • Povećanje emocionalne inteligencije tima
 • Mogućnosti za porast timske produktivnosti
 • Donošenje timskih odluka
 • Unapređenje interne i eksterne komunikacije
 • 5 disfukcionalnosti tima

MANAGER KAO COACH

 • Osnaživanje menadžera za primenu coaching alata i pristupa u komunikaciji, razvoju i vođenju ljudi
 • Uvođenje coaching kulture u kompaniju

Koliko puta ste čuli da mi ne možemo da menjamo svet?  

Ne možemo da menjamo ni druge ljude.

 

Ono što možemo, je da promenimo svoj pogled na druge i svoj pristup različitim događajima. Da bismo to postigli potrebno je da dobro razumemo sebe ali i one koji su od nas drugačiji.

PCM je upravo metodologija koja nam omogućava da dekodiramo ljudsku interakciju.

 

Svako od nas u sklopu svoje ličnosti poseduje 6 različitih tipova koji su kod svakoga različito razvijeni. Dođite da ih upoznate na našim PCM treninzima.

U zavisnosti od toga koji nam je tip ličnosti dominantan, razlikuje se i naš preferirani stil interakcije, razlikuju se naše potrebe, karakterne snage ali i načini na koje se ponašamo u stresu.

PCM nam daje odgovor na pitanje:

Ko su ljudi oko nas, zašto komuniciraju različito i kako da se sa svima sporazumemo?

Mi verujemo da će kvaliteni i iskreni odnosi među ljudima popraviti svima kvalitet života.

U današnje vreme stalnih promena, masovnih medija i tehnologije ipak se pokazalo da je najefikasnija i nezamenljiva komunikacija jedan na jedan.

Mi vam nudimo PCM kao savršen alat za ostvarivanje kvalitetne komunikacije.

 

 

Kome je PCM trening namenjen?

 • HR ekspertima koji brinu o ljudima i trude se da povećaju njihovo angažovanje i motivaciju
 • Menadžerima i liderima kojima je komunikacija neophodna veština u kvalitetnom upravljanju ljudima
 • Koučevima i konsultantima kojima je važno razumevanje klijenta i njegovih potreba
 • Svima koji žele da upoznaju svoju dubinsku strukturu ličnosti, karakterne snage i psihološke potrebe
 • Svima koji se bave ličnim razvojem ili žele da započnu sa procesom ličnog razvoja
 • Svima koji žele da izgrade kvalitetnije odnose sa drugima

__Menadžeri i drugi donosioci odluka u kompanijama, koji su počeli da primenjuju PCM, prepoznali su da im je to donelo mogućnost da lakše prevazilaze turbulentne periode i bolje razumeju svoje i tuđe potrebe. Naučili su da na pravi način da motivišu različite ljude, prepoznaju na vreme znake koji prethode burnout-u i da na vreme reaguju u skladu sa tim,  takođe sklapaju bolje timove prema preferencijama u okruženju i stilovima komunikacije svojih članova.

Ukratko, uspeli su da kreiraju istinski pozitivno i podržavajuće radno okruženje.

 

__Pojedinci koji su počeli da praktikuju PCM primetili su da bolje razumeju sebe i svoje potrebe, da su postali fleskibilniji i da su popravili komunikaciju sa ljudima sa kojima ranije nisu znali kako da sarađuju. Takođe, dodatno su razvili svoju emocionalnu inteligenciju i naučili kako da prepoznaju svoje obrasce neuspeha i da ih preokrenu u svoju korist. Bolji su ostvarivanju svojih ciljeva i lakše ostvaruju kvalitetne odnose sa drugima.

 

PCM – alat koji pravi razliku u svakodnevnom životu!