MANAGEMENT I LIDERSHIP COACHING

Fokusiran je na:

 • definisanje ličnih i profesionalnih ciljeva
 • podršku u postavljanju strategije, plana i prioriteta za ostvarenje postavljenih ciljeva
 • podršku u prevazilaženju prepreka ka ostvarenju cilja
 • kvalitetnije donošenje odluka
 • povećanje (samo)motivacije
 • unapređenje komunikacionih i drugih veština
 • efektivnost i efikasnost u radnom okruženju
 • balans privanog i poslovnog života

MANAGER KAO COACH

Ishod ovog coaching programa je:

 • Osnaživanje za primenu coaching alata i pristupa
 • Primena coaching pristupa u komunikaciji, razvoju i vođenju ljudi
 • Motivacija saradnika na preuzimanje lične odgovornosti za uspeh tima
 • Uvođenje coaching kulture u kompaniju

TEAM COACHING

Timski coaching je proces podrške timu u ostvarivanju postavljenih ciljeva. On omogućava članovima tima da ostvaruju najbolje rezultate uz podršku kvalifikovanog coach-a. Suština timskog coaching-a je mogućnost rasta i razvoja pojedinaca unutar tima.

 

Oblasti primene Team Coaching-a su:

 • Rad na viziji i vrednostima kompanije
 • Rad na kreiranju timskih ciljeva, njihovom ostvarenju i postavljanju novih ciljeva
 • Rad na ličnom i profesionalnom razvoju članova tima
 • Prevazilaženje konflikata unutar tima i izgradnja timskog duha
 • Mogućnost promene stava i perspektive
 • Povećanje emocionalne inteligencije tima
 • Mogućnosti za porast timske produktivnosti
 • Donošenje timskih odluka
 • Poboljšanje interne i eksterne komunikacije

ZAKAŽITE COACHING SESIJU