ZAŠTO COACHING

 

 • Sloboda – sami birate teme na kojima ćete raditi
 • Podrška – coach je potpuno posvećen i kvalifikovan partner na putu rasta i promene
 • Vreme i prostor za sebe – analiziraju se izazovi i opcije sa ciljem donošenja najboljih odluka
 • Odgovornost – razvija se preuzimanje odgovornosti i posvećenost
 • Rešenje – fokusira se na ciljeve i akcione korake
 • Poverenje – svi razgovori ostaju između pojedinca i coach-a

Naši coaching ekspeti su i diplomirani psiholozi i psihoterapeuti sa dugogodišnjim iskustvom u radu kako sa individualnim klijentima tako i sa kompanijama i timovima.

 

BENEFITI ZA KOMPANIJU

 • Coaching sesije su individualizovane i prilagođene razvojnim potrebama i
  kapacitetima svakog pojedinca.
 • Aktivnim učestvovanjem u definisanju ključnih kompetenci i ciljeva coaching
  procesa pojedinci su odlučniji da preuzimu odgovornost i angažuju se na
  razvoju ličnih kapaciteta.
 • Kroz individualni rad menadžeri su iskustveno prepoznali benefite coaching-a
  i usvojili coaching alate koje mogu uspešno primenjivati sa svojim saradnicima

 

MANAGEMENT COACHING

Menadžment koučing je fokusiran na:

 • Definisanje ličnih i profesionalnih merljivih ciljeva
 • Asistenciju u postavljanju strategije za ostvarenje postavljenih ciljeva
 • Podršku u prevazilaženju prepreka u ostvarenju cilja
 • Kvalitetnije donošenje odluka
 • Povećanje motivacije
 • Unapređenje komunikacionih veština
 • Efektivnost i efikasnost u radnom okruženju

Indikatori pozitivnog uticaja coaching-a na menadžere:

 • 80% veće samopouzdanje
 • 72% unapređene komunikacione veštine
 • 71% unapređeni međuljudski odnosi
 • 70% bolji poslovni rezultati
 • 67% bolji balans privatnog i poslovnog života
 • 57% efikasnije upravljanje vremenom
 • 51% veća timska efikasnost

izvor: International Coaching Federation, Global Coaching Client Study (June 2009)

 

MANAGER KAO COACH

Ishod ovog coaching programa je:

 • Razvoj coaching veština i alata u komunikaciji i vođenju ljudi
 • Motivacija saradnika na preuzimanje lične odgovornosti za uspeh tima
 • Uvođenje coaching kulture u kompaniju

Karakteristike coaching kulture:

 • Verovanje da su drugi spospobni i da imaju potencijal za razvoj
 • Razvoj ljudi je podjednako važan kao i ispunjavanje ciljeva u zadatim rokovima
 • Greške su prostor za učenje i razvoj
 • Feedback se daje sa fokusom na budućnost i na razvoj

 

TEAM COACHING

Team coaching je proces podrške timu u ostvarivanju postavljenih ciljeva. On
omogućava članovima tima da ostvaruju najbolje rezultate uz asistenciju i podršku
kvalifikovanog coach-a. Suština timskog coaching-a je mogućnost ličnog rasta i
razvoja pojedinaca unutar tima

Oblasti primene Team Coaching-a su:

 • Rad na kreiranju timskih ciljeva, njihovom ostvarenju i postavljanju novih ciljeva
 • Rad na ličnom i profesionalnom razvoju članova tima
 • Prevazilaženje konflikata unutar tima i izgradnja timskog duha
 • Mogućnost promene stava i perspektive
 • Povećanje emocionalne inteligencije tima
 • Mogućnosti za porast timske produktivnosti
 • Poboljšanje interne i eksterne komunikacije

 

LIFE COACHING

 • Podržava u postavljanju važnih životnih ciljeva i životne vizije
 • Podiže svesnost o željenim ishodima i prvim koracima
 • Ohrabruje da preuzmete odgovornost za sopstveni život
 • Podstiče ka akciji, rešenjima i rezultatima
 • Omogućava prostor i vreme za analizu izazova i opcija za kreiranje najboljih ishoda
 • Podržava u kreiranju balansa između privatnog i poslovnog života

Coach

 • Pažljivo sluša i pomaže da kreirate sliku najboljeg mogućeg ishoda
 • Ohrabruje vas da razmišljate o najrazličitijim načinima koji vas do njega mogu dovesti
 • Pomaže vam da precizno i jasno postavite cilj, definišete plan i precizirate
  neophodne korake koji vas vode do željene promene
 • Postavlja moćna pitanja kojima vas motiviše, inspiriše i intrigira da otkrijete i
  prepoznate lične suštinske vrednosti i postavite životne prioritete u skladu sa njima