Neizrečeno u komunikaciji

Otvorena i direktna komunikacija je ideal kome se teži i tokom iskustva u radu sa organizacijama nisam naišao na organizaciju kojoj to nije bio jedan od ciljeva, sa druge strane, nisam naišao na organizaciju koja je taj cilj i ostvarila. Ova informacija me je naterala na razmišljanje o ulogama i razmenama tokom komunikacije unutar timova kao i na to šta se dešava kada se informacija ne prenese direktno. Ukratko, kada nema direktne komunikacije, dešavaju se psihološke igre.

Igre se mogu opisati kao setovi duplih razmena u komunikaciji koje se uvek završe na isti način, lošim osećanjem, neadekvatnim ponašanjem i destruktivnim mišljenjem. Na otvorenom nivou čuje se jedan set poruka koje imaju prizvuk adekvatnosti dok se na psihološkom nivou prenosi sasvim drugačiji set poruka obojen krivicom, osuđivanjem ili agresijom.

Mnoge među njima su destruktivne, troše puno vremena, troše puno energije, bazirane su na ličnoj dobiti, stvaraju loše osećanje, štete ugledu i produktivnosti organizacije i, iznad svega, sprečavaju ljude da budu autentični. Unutar organizacija se igre mogu igrati na svim nivoima i u svim hijerarhijskim odnosima. Igraju ih zaposleni i menadžeri.

Igre takođe otežavaju proces upravljanja. U organizacijama igre:

  • Sprečavaju postavljanje ciljeva
  • Ometaju donošenje odluka
  • Ograničavaju rešavanje problema
  • Ometaju funckionisanje organizacije
  • Ometaju odluke o zapošljavanju
  • Utiču na procene
  • Sprečavaju motivaciju kod zaposlenih
  • Rezultiraju lošim rukovodstvom
  • Ometaju komunikaciju
  • Sistem čine neefikasnim

 

Kada prepoznamo destruktivne aspekte psiholoških igara, onda moramo naći način da ih prekinemo ili preveniramo.

Pre nego što objasnim koncept igara pomenuću da svaka osoba ima svoja tri dela ličnosti, tri Ego stanja : Roditelj, Odrasli i Dete. Svako ego stanje je spoj povezanih mišljenja osećanja i ponašanja. Roditeljsko ego stanje jeste spoj mišljenja osećanja i ponašanja kopiranih od strane naših roditeljskih figura iz perioda kada smo bili deca. Odraslo ego stanje jeste spoj mišljenja osećanja i ponašanja povezanih sa situacijom „sada i ovde“. Dečije ego stanje jeste spoj mišljenja osećanja i ponašanja ponovljenih iz ranog detinjstva. Dakle, u susretu sa informacijom ili situacijom možemo se ponašati, misliti i osećati kao što su to činili naši roditelji. Možemo se ponašati misliti i osećati isto kao što smo to činili kada smo bili mali, a možemo odreagovati shodno činjenicama i informacijama koje sada i ovde imamo.

Uz to, tokom komunikacije sa ljudima u okolini možemo slati poruke iz sva tri ego stanja i isto tako možemo dobijati odgovore iz sva tri ego stanja druge osobe.

Unutar organizacija, prirodno, postoji čitav set pravila i pozicija koje komunikaciju mogu odvesti iz Odrasli-Odrasli komunikacije koja bi se bazirala na razmeni informacija, pa odnos sa menadžerom lako može postati odnos Dete-Roditelj tokom kojeg menadžer (Roditelj) ima moć dok je zaposleni (Dete) tu da tu moć poštuje i da joj se povinuje.  Dok odnos sa praktikantom može biti Roditelj-Dete. Upravo zbog toga, prilikom takvih komunikacija može doći do igranja određenih psiholoških igara.

Kada govorim o igrama, bitno je osvestiti i uloge koje igrači zauzimaju, takozvani „dramski trougao“. Tokom svake igre postoje tri uloge koje bilo koji broj igrača može zauzeti: progonilac, spasilac i žrtva. Progonilac ima pokretačku ulogu tokom igre, žrtva traži da bude spasena dok spasilac traži koga će spasiti. Karakteristika igre je da se u nju uđe u jednom setu uloga a da se iz nje izađe sa potpuno zamenjenim ulogama. Kada vas u igru pozove žrtva i u nju uđete kao spasilac, velika je verovatnoća da ćete igru završiti kao progonilac.

Kada komunikacija uz otvoreni, izrečeni nivo ima i psihološki, neizrečeni nivo učesnici u komunikaciji će postati igrači sa ciljem da odigraju igru unutar dramskog trougla.

 

Uroš Mitić

Leave a Reply

Milovana Glišića 42
34000 Kragujevac, Srbija

063 844 37 27 | 034 253 236

office@balance.rs

2008 – 2022 ⓒ Copyright – Balance Consulting

Web design & Development QTecho